תנאי שירות "חסכון בחשבון"

 פתח דבר

  • כל מקום  שנעשה שימוש בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד, והם מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
  • בטרם הפעלת השירות "חסכון בחשבון" באתר האינטרנט ,תשווה לי ,בכתובת www.tashveli.co.il  ,הנהלת האתר עומדת לרשות המשתמש לכל בירור    שהוא בעניין תנאי השירות "חסכון בחשבון" (מילוי טופס "צור קשר "באתר).
     

מהות השירות "חסכון בחשבון"
 

1. אתר "תשווה לי" מתחייב לפעול באמצעות נציג "חסכון בחשבון" ( להלן: "הנציג" ו/או "נציג חסכון בחשבון" ) למען הלקוח מקבל השירות(להלן: "הלקוח" ) עפמיטב  הבנתו וכישוריו המקצועיים מול חברות התקשורת השונות בהן מעוניין הלקוח לבצע חסכון בחשבון החודשי
 

2. נציג "חסכון בחשבון" מתחייב לפעול בנאמנות ובתום לב לטובת הלקוח, ויפעל בהתאם לצרכי הלקוח לאחר חתימתו על הסכם תנאי  שירות "חסכון    בחשבון" .נציג  "חסכון בחשבון" ייתן את מלוא ההסברים לכל שאלה מצד הלקוח ,תוך שהוא מוודא כי הלקוח הבין את מבנה התוכנית החדשה והתאמתה לצרכיו.
 

3. דפוסי שימוש

נציג "חסכון בחשבון" מתחייב לאתר תוכנית חדשה עבור הלקוח על בסיס דפוסי שימוש  זהים או טובים יותר בהשוואה לתוכנית הקיימת אך בעלות נמוכה יותר, במידה ולא תימצא תוכנית כזו לא יבוצע תשלום ע"י הלקוח כלל.

 

    להלן תחשיב דפוסי השימוש לפי תחומי תקשורת :
 

   א. אינטרנט- דפוסי שימוש ייקבעו לפי מהירות גלישה קיימת בתשתית ובספק האינטרנט .

   ב. טלפון קווי-דפוסי שימוש ייקבעו לפי: ממוצע שיחות לנייח ונייד ב-  3 חודשים אחרונים בתוספת תשלומים קבועים במידה ויש.

   ג. סלולר- דפוסי שימוש ייקבעו לפי ממוצע 3 חודשים אחרונים של :
      שיחות לנייח ונייד , כמות SMS  ו-MMS  , גלישה סלולרית .
      תשלום חודשי בגין הציוד/מכשירים ייחשבו כחלק מדפוסי השימוש.

   ד. טלוויזיה- דפוסי השימוש ייקבעו לפי : מבנה ערוצים קיים, כמות וסוג ממירים קיימים .

במידה וקיימים שירותים נוספים על קו האינטרנט/הטלפון הקווי/הסלולר/הטלוויזיה  הם ייחשבו כחלק מדפוסי השימוש אלא אם הלקוח הודיע אחרת
 

4. הלקוח מתחייב לספק לנציג "חסכון בחשבון" כל מידע רלוונטי לצורך מתן השירות
 

5. הלקוח מתחייב לייפות את כוחו של נציג "חסכון בחשבוןלפעול עבורו אצל חברות התקשורת השונות בהן יהיה מעוניין לבצע את השירות "חסכון בחשבון".לצורך ההבהרה יצוין כי, ייפוי הכוח מאת הלקוח יאפשר לנציג "חסכון בחשבון" לפעול מטעמו ובשמו ויעניק לו ייפוי כוח מלא לניהול מועם חברות התקשורת השונות עפבחירת הלקוח לצורך השגת תוכנית/מסלול  המשתלמת והחסכונית ביותר
 

6. תמורה :
 

א. החסכון הכספי הינו ההפרש בין עלויות דפוס השימושים של הלקוח בתוכנית הקיימת (כולל מע"מ),לבין סכום החשבון העתידי שיתקבל בתוכנית החדשה כתוצאה מהשירות "חסכון בחשבון"(כולל מע"מ) על בסיס דפוסי שימוש  קיימים או טובים יותר בהתאם לתחשיב בסעיף '.

ב. הלקוח מתחייב כי רק במידה ויימצא חסכון כספי הוא יישא בתשלום תמורה בגין השירות ובהתאם להסכם.
ג. התמורה בגין השירות הינה תשלום חד פעמי של 15% מגובה החסכון הכספי השנתי בלבד בתוספת מעעל פי חוק.
ד. במידה ותקופת תוכנית "החסכון בחשבוןתהיה  פחות משנה , החישוב של גובה החסכון הכספי יהיה על בסיס התקופה המדויקת של התכנית החדשה .
ה. בכל מקרה אחר שבו תקופת תוכנית "חסכון בחשבון" תימשך מעל שנה , גובה החסכון הכספי  ייחשב לפי שנה אחת בלבד ולא מעבר לכך.
ו. במידה ועקב השירות "חסכון בחשבון" יזוכה הלקוח גם בפיצוי חד פעמי רטרואקטיבי בגין חיובי סרק /חיובים שמקורם טעות בתום לב  ע"י חברות התקשורת השונות ,תתווסף לתמורה שבסעיף ' לעיל תמורה נוספת בסך 25% מסך הפיצוי החד פעמי בתוספת מעעל פי חוק.
 

7. מסירת פרטי התשלום:

פרטי התשלום בגין השירות "חסכון בחשבון" יימסרו מיד לאחר הצגת תוכנית החסכון ללקוח. תשלום באמצעות כרטיס אשראי ימסור הלקוח את הפרטים הבאים:
שם מלא בעל כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות בעל הכרטיס אשראי ,סוג ומספר כרטיס אשראי, תוקף אשראי ומס' טלפון בעל כרטיס האשראי
 

8. מועד התשלום-

התמורה הכספית בגין השירות "חסכון בחשבוןובהתאם לסעיף 6 ,תיגבה מיד לאחר עדכון התכנית החדשה והחסכונית  ע"י נציג "חסכון בחשבון" אצל חברות התקשורת הרלוונטיות  לביצוע החסכון.
 

9. אתר "תשווה לי" מתחייב לשמור על חסיון נתוני האשראי של הלקוח לאורך תקופת השירות "חסכון בחשבון" ,בתום השירות ולאחר ביצוע הגבייה נתוני האשראי יימחקו לאלתר.  
 

10. במידה ויחול עיכוב / תקלה מצד חברות התקשורת בהן בוצע השירות "חסכון בחשבון" עבור הלקוח ולא תתקבל החשבונית עם התוכנית החסכונית החדשה כפי שהוצג ,"תשווה לי" מתחייב לתקן את התקלה תוך 30 ימי עסקים מרגע פניית הלקוח לנציג "חסכון בחשבון".
 

11. תיקון העיכוב/התקלה בחשבונית החודשית תיחשב כמטופלת  כאשר חברת התקשורת הרלוונטית תאשר ללקוח באופן ישיר ובתיווך נציג "חסכון בחשבון" שאכן טופלה התקלה
 

12. במידה ונציג "חסכון בחשבוןלא הצליח לתקן את התקלה בחלוף הזמן הקצוב לפי סעיף 10 דלעיל, ולא קיים  את החסכון שהובטח ,הלקוח יקבל זיכוי מלא בגין הגבייה שבוצעה בעבור השירות "חסכון בחשבון", וזאת בתוך 14 ימי עסקים מהמועד הקצוב בסעיף 10 דלעיל
 

13. ביטול עסקה:

א. במידה ונציג "חסכון בחשבון" לא החל לפעול למען הלקוח אצל חברות התקשורת בהתאם לבקשתו, ניתן לבטל את ההתקשרות  והסכם זה יהיה מבוטל ללא תשלום מצד הלקוח.
ב. לאחר מתן ייפוי כוח לנציג "חסכון בחשבון " מול חברות התקשורת השונות, ותחילת פעולת הנציג אצל חברות התקשורת לביצוע "חסכון בחשבון" כאמור, ביטול העסקה מצד הלקוח בשלב הזה, תהיה כרוכה בתמורה מלאה בגין השירות  ובהתאם לסעיף 6 דלעיל.

 

פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: