תקנון ותנאי שימוש באתר תשווה לי

מפעילי אתר "תשווה לי"  www.tashveli.co.il" עושים כל שיכולתם לספק שירות אמין, מלא ומעודכן במסגרת האתר ומקיימים פיקוח צמוד  על רמתו, אך אין הם יכולים להתחייב  בשם צד שלישי, שלא יהיו פגמים ותקלות.
ככל שיתברר כי יש פגמים וצדדים שלישיים העלולים להזיק למשתמשים בכל דרך שהיא
הם ינותקו מן האתר ללא שיהוי.


 

 תקנון ותנאי שימוש  באתר  "תשווה  לי"  
      
       www.tashveli.co.il
                                 

פתח  דבר

1. א.  בטרם שימוש באתר האינטרנט "תשווה  לי"  בכתובת  www.tashveli.co.il 
    (להלן  האתר"), מתבקש המשתמש* לעיין בתקנון האתר  ופירוט  תנאים ומגבלות שימוש בו. 
    (כל מקום שנעשה  שימוש בלשון זכר נובע  הדבר  מטעמי נוחות וכאילו  נאמרו הדברים בלשון נקבה    והכוונה  גם ל"משתמשת").
   ב.  תקנון זה הוא בגדר חוזה והיא יתפרש לפי דיני ישראל בנוגעים בחוזים, ככל שאין הסדר מפורט חילופי בתקנון זה.  
   ג.  כל  פעולת הפעלה לאחר  כניסה  לאתר תחשב לאישור  קריאת  התקנון והסכמה  לתנאיו.
   ד.  הנהלת  האתר  עומדת לרשות המשתמש לכל בירור שהוא  בעניין  הוראות  התקנון .
       (ניתן לפנות להנהלת  "תשווה לי" דרך מילוי טופס  "צור קשר" באתר  ).
 
2.המשתמש מאשר , בטרם הפעלת האתר, כי הוא מודע  לכך שהאתר  נועד לשימושו האישי , וכי  שימוש אחר באתר למטרה  עסקית או מסחרית , במידע ובכלים שהוא מעמיד  לרשות המשתמש באופן ישיר  או עקיף , אסור , אלא אם כן  תקנון  זה  מאפשר  זאת ו/או הייתה  פניה למנהלת האתר באמצעות  "צור קשר" המופיע באתר  וניתן  היתר  מפורש  נוסף מבעלי האתר ו/או מפעילו  המוסמכים, לשימוש חריג ולפרק  זמן שיקבע.
 
3.המפר  הוראה  זו עלול להיתבע  על פגיעה  בקניין והפרת זכויות יוצרים של בעלי  האתר.
 
4. האתר נועד כאמור אך ורק לשימוש אישי , אך ניתן בזה  היתר להעברת מידע   על דבר  קיומו של האתר לצד שלישי , כדי שישתמש  באתרלהשוואת מידעבכפוף לתקנון.
האתר  פועל מתוך ציות לחוקי מדינת ישראל וככל שיש מגבלות חוקיות על שימוש במידע ושמירת פרטיות , הוראות החוק  גוברות.   במקרה  של סתירה  בין החוק  לתוכן האתר , גוברות ומחייבות  הוראות החוק. 
 
5. מעבר  לשימוש אישי  במידע וכלי  החישוב  וההשוואה  שיש באתר נאסר על המשתמש  להעתיק ,לשנות, להפיץ בכל דרך שהיא מידע, תוכנה, מוצרים או השירותים שמקורם באתר זה.
 
6. שום גורם או אתר שקשור  לאתר "תשווה לי" בכל דרך שהיא ו/או מאזכר  את קיומו ומפנה  אליו, אינו מוסמך להתיר  את שנאסר  בתקנון זה.     במקרה של התנגשות בין הוראות שימוש באתר  זה  לאתרים קשורים, מחייב את המשתמש תקנון אתר  זה.
 
7.מפעילי  האתר  אינם אחראים לאתרים לגביהם קיים קישור ואין להם שליטה על תוכנם. אין בקיום קישורית במסגרת האתר משום  המלצה לשימוש באתר ואו הכרה בתקפות המידע  והשירותים שהוא  מספק.  
 
8. המשתמש  מוזמן בזה  לבחון בקפדנות כל נתון ומידע ועליו להניח כי טעויות אפשריות חרף כל המאמצים למנוע  אותן, ומומלץ בפניו לנהוג  בשירות המוצע  בדרך זהירה  כפי שנוהג כל צרכן שקול ונבון.
 
9. בעלי  האתר ומפעיליו לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, שעלול להיגרם עקב  הפעלת  קישורית,  והמעבר  לקבלת  מידע  או שירות מכל סוג  שהוא מן האתר המקושר או מאתרים נוספים הקשורים אליו. 
 
10.באתר מופעלים מנוע חיפוש המאפשר  השוואת מחירים וקישורים לאתרי אינטרנט שמציעים מוצרים ושירותים למכירה (להלן: "צדדים שלישים").
מפעיל האתר איננו מתחייב כי  במסגרת הפעלת הכלים והקישורים הללו תהיה  בכל עת, התייחסות  בכלל ו/או התייחסות  מעודכנת לעלויות  של  שירותים  ומוצרים ופירוט מידע של כל החברות המספקות את השרות המושווה.
 
11. מטרה  מרכזית מוצהרת של בעלי  האתר  ומפעיליו היא לספק במסגרת האתר מידע  מדויק  ואמין , ולדרוש  מצדדים שלישיים להקפיד  בעניין זה ולקיים  בקרת  איכות על  תפקודם  ומוצריהם,  אך מעבר  לכך לא  ישאו באחריות  לטעויות וחסרים מכל סוג  שהוא .     בהמשך לתקנון מובא פירוט הגבלת האחריות של מפעילי  האתר.
 
12. הכלים והתכנים הכלולים  באתר  זה כפופים לזכויות יוצרים של  tashveliו/ או ספקיה, וככל שמוזכרים סימנים מסחריים של צדדים שלישיים הם מהווים נכסים מוגנים ויש להתייחס אליהם בהתאם.
 
13. כל המעיין בתקנון זה, מאשר  כי הובהר  לו  שכל  תוכן, לרבות  תוכנה, תמונות מוסיקה, פסי קול,  וידאו, גרפיקה וכלחומר שימצא  בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לו ע"י האתר  או מי מספקיו (להלן יחד: "המידע"), מוגן בהתאם לדין ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ופטנטים;
 
14. המשתמש באתר רשאי להשתמש בו לצורך אישי  ולא  להפקת רווח  בהעברה לצדדים שלישיים .  בהקשר  זה הוא מתחייב שלא להשתמש  במידע , להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות אוהמפרסם, ובכפוף לשימוש המותר עפ"י החוק.
    
הגבלת אחריות מפעיל האתר


15.מפעיל האתר עושה ככל שביכולתו לדאוג לנכונות המידע הנמסר באתר. יחד עם זאת המידע וכל  שירות מוצע באתר נחשף למשתמש, כפי שהוא מוצג או מופץ עלידי הספקים השונים באתריהם או מועבר  בדרך אחרת  "כפי  שהוא "AS IS" ללא מעורבות מהותית כלשהי של  בעלי  האתר ומפעיליו בתכניו ו/או דרך הצגתו שלהמידע ו/או השירותים.
לפיכך, מפעיל האתר לא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע שיוצגבאתר לרבות פרטים אודות מוצר של צד שלישי ו/או שירות כלשהו, מהות המוצרים, שמות היצרנים, מחירים ומצגים, שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי ספקי התקשורת השונים.

16. מפעיל האתר לא יהא אחראי לתוצאה  של  קשר שנוצר בין המשתמש לבין צד שלישי,  אף אם המשתמש למד על קיום הצד השלישי באתר ו/או פנה לצד השלישי באמצעות קישורית  מהאתר.

17. מפעיל האתר לא יהא אחראי במפורש או מכללא לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע צד שלישי , לרבותאספקת המוצרים.  

18. המידע באתר מוצג כפי שהוא נערך על ידי הצדדים השלישים, ללא התערבות מהותית של האתר,  לשימוש  שימצא המשתמש לנכון ולמועיל  לצרכיו ואין בהצגתו משום המלצה להשתמש  בשירות  שמציע  הצד  השלישי. 

19. מפעיל האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרםלמשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר    או שיגיע למשתמש  עקב  פנייתו לאתר  הצד  השלישי. 

20. מודגש  כי המידע שמוצג באתר  איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצועועל כן מומלץ למשתמש לקבל עצה מקצועית מגורם מוסמך בטרם יסתמך על מידע שמספק  האתר  ישירות או בעקיפין.

21.מנוע החיפוש של האתר מאפשר למשתמש להיחשף למידע שלילי אודות מוכרים או מוצרים או שירותים  שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הםמקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן: "מידע פוגע").

22. בעלי האתר  ומפעילו שווים ומציינים כי החומר  מגיע למשתמש בלתי מסונן "כפי  שהוא" והמפעיל אינו שולט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר . ככל שיתברר מתלונות או בדיקה  עצמית כי המידע פוגע מתחייבים בעלי האתר ומפעיליו  להסירו.  מקום שיש חשש לפגיעה ישתדל המפעיל להקדים לפי מ שיקול דעתו הודעת אזהרה.
אשר  על כן , לא יהיה מפעיל האתר אחראי לחשיפת המשתמש למידע הפוגע ולכל נזק שיגרם עקב חשיפתו למידע הפוגע.

23.באתר  הותקנה לתועלת המשתמש מערכת כלי עזר לרבות מערכת ביקורות על התכניםהמוצגים במערכת (להלן: "כלי עזר"), אשר השימוש בהם  נתון  לשיקול דעתו של המשתמש.  מפעיל האתר איננו מעורב בכל דרך שהיאבנתונים או בתכנים או כל מידע אחר שמתקבל באמצעות כלי העזר ועל כן לא יהאאחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בכלי העזר ובתכנים המוצגים באמצעות כלי העזר.

24.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר  כלי  עזר שלהערכתו מזיק  על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשותשימוש בלתי ראוי והולם בכלי העזר במסגרת האתר .  
אפשרי שיפורטו  באתר בצמידות לתחום בעייתי תנאי שימוש נוספים שיוצגו באתר הינםחלק בלתי נפרד מהאמור בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה
.
25.מטבע הקשר  עם צדדים שלישייםמפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתהמשתמש לאתר אינטרנט פעיל. העובדה שבאתר יש  הפניה  אפשרית בקישורית או בדרך אחרת  לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכניאו אמין.

26.הואיל ולמעט  מידע עצמאי  ומנוע  חיפוש  מקורי, מפעיל האתר איננו מייצר מידע, ולמעשה משמש כממשק, המציגומשווה מידע שמוצג  ומופץ על ידי צד שלישי  בכלי התקשורת השונים  ו/או אתרים של צד שלישי בהם מוצגים      תוכניות  / מחירים / מסלולים /מבצעים של צד שלישי ו/או מידע מוסמך אשר התקבל במערכת האתר ע"י צד שלישי, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, כהפרה של האמור בדין
.
27. מפעיל האתר מצהירכי יסיר או ימנע מהצגת מידע באתר  שהוא בלתי  חוקי , מהמועד בוייוודע לו  דבר ההפרה ו/או  בעת שייוודע למפעיל האתר על הגבלה חוקיתמפורשת אחרת.

28. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה" ) בפעולת האתר. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעהכאמור בהקדם.

29. מפעיל האתר מציג מידע הנוגע  למוכרי שירותים בישראל בלבד, ובמקרה  של הרחבה  לספקים שפועלים מחוץ לישראל יצוין הדבר  במפורש.
    
מידע מסחרי ופרסומות


30.המשמש מדווח בזה  כי האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של  מפרסמים שונים. מידעכזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.

 31.  תכני פרסום מידע מסחרי או פרסומות מסופקים על ידי המפרסמים; מפעיל האתר איננו מפרסם ו/או מפיץ פרסומת. מפעיל האתר מאפשר למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באתר כממשק להצגת הפרסומת בלבד והימצאותה אתר אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. 

32.בעלי האתר  ומפעיליו לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידעהמסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר, והאחריות כולה  חלה על המפרסמים.

33. בעלי  האתר ומפעיליו יסירו וימנעו פרסום שקרי וכל פרסום שנוגד את הדין, מהמועד בו ייוודע להם או תגיע תלונה  מוצדקת  כי הפרסומת או מידע אחר נוגדים      את הדין.

34.  כל עסקה שתיעשה, בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר,  תסוכם ישירות בין המשתמשלבין המפרסם הנוגע בדבר. מנהלי האתר מבהירים למשתמש כי אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא ישאו באחריותלשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

שם משתמש וסיסמה

35.    הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר מוגבלת לנרשמים כחברים באתרוהשימוש בהם מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה. למנהלי האתר מסור שיקול הדעת המוחלטוהבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
36.  מנהלי האתר רשאים להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותיםהתלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים.   

שימוש באתר

37.מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר שימוש סביר לפי ייעוד  האתר.  עם זאת, מפעיל האתר יהא רשאי,  למנוע או להפסיק שימוש באתר , בכלמקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שקול דעתוהבלעדי של בעלי  האתר  ומפעיליו 
  1. באתר  זה  נאסר השימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת דעה ו/או הפצת מידעאו הקלדה/ חשיפה של פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת שלהחוק.
 
  1. משתמש שהינו אתר מכירות, או כל ספק שירצה לפעול מול האתר, אשר יירשם באתר ו/או יפנה למפעיל האתר באמצעות האתר או בכל דרך אחרת להכללת חנותו ו/או מרכולתו ו/או השרות שהוא מציע במאגר המידע של האתר, ייחשב כמי שמצהיר כי הואמודע ומסכים, ללא כל סייג, לכל דרכי  ומאפייני התקשורת והקישור ברשת האינטרנט בינולבין מפעיל האתר ובנוסף יחוייב להירשם ולהתחייב בכתב לכבד את התקנון לפי שיקול דעת בעלי האתר.

מניעת גישה לפעילויות באתר

40.מנהלי האתר רשאים, למנוע מכל משתמש את השימוש באתר  או בחלק  משירותיו על פי שיקול דעתם הבלעדי , ללא כל הודעה מוקדמת, וללא  הנמקה.     כמו כן רשאים מנהלי האתר לבטל אתתוקפם של שם המשתמש והסיסמה שהוענקו למשתמש  ולבטל  כל זכות שהוענקה למשתמש בטרם הוגבלה פעילותו או הופסקה.
  
קניין רוחני

41. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על עצם הקמת האתר,  שילוב מנועי חיפוש  מקוריים  וכל מידע ותוכנה מקוריים כהגדרתם בחוקהמחשבים תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/אותוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדםאחר.
  1. אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני שלבעלי  האתר ו/או מפעיליו , אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש.
  2. בעלי  האתר  רואים  בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של צדדים שלישיים שפועלים במסגרת האתר,  ויראו בחומרה כלניסיון להשתמש באתר  כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  3. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימושהמהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

הגנה  על פרטיות

45. בעלי האתר ומפעיליו  יהיו רשאים להשתמש במידע  מזהה של המשתמש וכל מידע  כלכלי  שסיפק ,לצרכיםפנימיים בלבד.

46.  מפעיל האתר מתחייב כי כל מידע או פרט אחר, המזהה את המשתמש, לא יימסר לצד ג'  אלא אם נדרש לעשות כן על פי דין ו/או אם קיבל האתר את הסכמתו של המשתמש לכך.

47.  מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בו שימושלצורכי האתר, כאמור לעיל, במידה ויתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

48. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו עלידי אחר, ככל שהחשיפה תנבע  מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 
 
תמיכה טכנית

49.  בעלי  האתר ומפעיליו אינם מספקים תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. מפעילי  האתר יסייעו ככל יכולתם לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

מחיקת מידע

   50. בעלי האתר ומפעיליו מוסמכים ורשאים למחוק כל חומר שהם מפרסמים וכל  חומר  שיימסר על ידי המשתמש לפרסום באיזה מןהפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי. בין היתר,  יהיו רשאיםלמחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוקאו מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר.  האמור לעיל אינו מחייבאת מנהלי האתר לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

51.כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב ממועד פרסומם לראשונה ואין כל התחייבות שמידע  שנמצא  באתר בעבר יוסיף להמצא  בו. בה  בעת מנהלי האתר עשויים להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

52. מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלאצורך להודיע לך על כך מראש.
 
  1. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמישל האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו ומטבעם, שינויים מסוג זהעלולים להיות כרוכים בתקלות.
  2. השירותים באתר ניתנים לפי שעה בלא תשלום. מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת אתמתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיקו מנהלי האתר את החומרהכלול באתר  למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיו רשאים למחוק אותו בלא לשמורכל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
  3. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר  אומפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכותתקשורת, באתר או אצל מי מספקיו.

תגובות גולשים

56. מנהלת האתר ("מערכת האתר"  בהקשר זה)  נותנת במה לגולשים לכתוב תגובות ולפרסם אותן באתר. התגובות בשום אופן אינן מייצגות את השקפת עולמה או את אמונתה של מערכת האתר.
המערכת אינה אחראית לתוכן הנכתב בתגובות ואינה אחראית לכותבים עצמם.

57.  המערכת שומרת לה זכות לערוך את התגובות או למחוק מהן קטעים מסוימים בכל עת.    מערכת האתר רשאית למחוק תגובות שמוציאות לשון הרע, מכילות גידופים, מילות גנאי ותוכן פורנוגראפי, גזעני או כזה שעלול לפגוע ברגשות הגולשים באתר ו/או כל תגובה שמפעילי האתר יראו לנכון.

58. מערכת התגובות של האתר הינה דינאמית ופתוחה לקהל הרחב. מערכת האתר אינה אחראית לכל נזק שייגרם לכותב באתר או לרכושו בעקבות תגובות שונות או בעקבות שימוש בתכנים של האתר.

59. מערכת האתר אינה אחראית למידע מקצועי, רפואי או מדעי שמפרסמים גולשים באתר. מערכת האתר אף אינה אחראית לנזקים שייגרמו לגולשים בעקבות יישום המלצות שייכתבו על ידי גולשים באתר.

60. כל אחריות משפטית לתוכן של התגובה מוטלת על כתפיו של כותב התגובה בלבד.   
  1. הפרת תנאי הגלישה מצד הגולש תחייב אותו לשאת במחיר של אבדן רווח או של הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת התנאים.

כללי

62.השימוש באתר כמו גם תנאי השימוש בו כפופים אך ורק  לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר,נתון אך ורק לבית המשפטהמוסמך במחוז הדרום
.
63 .השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאיםובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.

64. המשתמש מאשר בזה כילא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין האתר.

65. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאיתמערכת האתר להסב חוזה זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רובנכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת.

66. חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחרשלהם פרט לאמור לעיל. קיום הסכם זה מצד בעלי  האתר ומפעיליו  כפוף לחוקים ולהליכים המשפטייםהקיימים, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותה של  בעלי האתר לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה או למידע שמועברל- אתר  או נאסף על ידי מערכת האתר  בהקשר לשימוש באתר.

67. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללה, על זכות הניתנת לו עפ"י הסכם  זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראובכך ויתור עלזכויות אותו צד עפ"י מסמך זה.

68. הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והאתר  בהקשר עם אתר אינטרנטזה, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והאתר  בהקשר לאתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת שלהסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שארהרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

69. שמות פיקטיביים של חברות, מוצרים, בני אדם, דמויות ו/ או נתונים הנזכרים במסמך זה, אין מטרתם לייצג בני אדם, חברות, מוצרים או אירועים אמיתיים. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

 
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: